Tag Archives: แรงงานนอกระบบ

การพัฒนาผู้นำและอาสาสมัครแรงงาน

การพัฒนาผู้นำและอาสาสมัครแรงงาน

การพัฒนาผู้นำและอาสาสมัครแรงงานเพื่อเป็นกลไกในศูนย์ประสานแรงงานนอกระบบจังหวัดและหน่วยบริการชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน อาสาสมัครแรงงาน ( อสร.) เป็นหนึ่งในกลไกการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ (พ.ศ.2555-2559 ) สู่จังหวัด

แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบฯ พ.ศ. 2555 – 2559

แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบฯ พ.ศ. 2555 – 2559

แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2555 – 2559 ความเป็นมา กระทรวงแรงงานได้นำผลการศึกษายุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ โดย คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาพิจารณาจัดทำเป็น“ร่าง ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2554”และได้มีการจัดทำประชาพิจารณ์เมื่อเดือน กันยายน 2553

คู่มือการเสริมสร้างความตระหนักเพื่อความปลอดภัยฯ กลุ่มผู้ทำการผลิตที่บ้าน

คู่มือการเสริมสร้างความตระหนักเพื่อความปลอดภัยฯ กลุ่มผู้ทำการผลิตที่บ้าน

คู่มือ “การเสริมสร้างความตะหนักเพื่อความปลอดภัยทางด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม’’ฉบับนี้เป็นคู่มือสำหรับหน่วยงานและองค์กรที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมอาชีวอนายมัยในการทำงานซึ่งมุ่งเน้นวิธีการนำไปปฏิบัติ (How to)

นวตกรรมชุมชนเพื่อลดภาวะเสี่ยงจากการประกอบอาชีพ

นวตกรรมชุมชนเพื่อลดภาวะเสี่ยงจากการประกอบอาชีพ

การได้มาขององค์ความรู้และนวตกรรมลดความเสี่่ยง เกิดจากการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและป้องกันตนเอง อย่างมีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักในปัญหาและความเสี่ยงของตนเอง (Self-Care) จึงเป็นแนวทางที่ให้ความสำคัญในการดำเนินงานแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานในระยะที่ 3 (มีนาคม 2553 – กันยายน 2555)