Tag Archives: อาชีวอนามัย

กลไกการจัดบริการอาชีวอนามัยแรงงานนอกระบบ

กลไกการจัดบริการอาชีวอนามัยแรงงานนอกระบบ

โครงการสนับสนุนการพัฒนาระบบและกลไกการดำเนินงานเพื่อการจัดบริการอาชีวอนามัย สำหรับแรงงานนอกระบบในระดับจังหวัดภายใต้การดำเนินงานของสมาคมวิถีทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

คู่มือการพัฒนา อสอช.

คู่มือการพัฒนา อสอช.

คู่มือฉบับนี้ เป็นบทเรียนที่เกิดจาก กระบวนการเรียนรู้และประสบการณ์ การทำงาน “ความปลอดภัยด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในการประกอบอาชีพ ” ใช้สำหรับผู้นำในการสร้างความเข้าใจจากบทเรียนให้กับสมาชิกกลุ่มอาชีพและประชาชนที่สนใจ

คู่มือการเสริมสร้างความตระหนักเพื่อความปลอดภัยฯ กลุ่มผู้ทำการผลิตที่บ้าน

คู่มือการเสริมสร้างความตระหนักเพื่อความปลอดภัยฯ กลุ่มผู้ทำการผลิตที่บ้าน

คู่มือ “การเสริมสร้างความตะหนักเพื่อความปลอดภัยทางด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม’’ฉบับนี้เป็นคู่มือสำหรับหน่วยงานและองค์กรที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมอาชีวอนายมัยในการทำงานซึ่งมุ่งเน้นวิธีการนำไปปฏิบัติ (How to)

โรคระบบทางเดินหายใจจากการทำงาน

โรคระบบทางเดินหายใจจากการทำงาน

ปัจจุบันประเทศไทยมีการขยายงานสู่แรงงานนอกระบบมากขึ้น อาชีพของแรงงานนอกระบบ อาทิ กลุ่มเย็บผ้าโหล กลุ่มทำครกหิน กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา กลุ่มทำไร่อ้อยและเกษตรกรกลุ่มอื่นๆ ต้องมีสภาวะเสี่ยงหลายการ ทั้งฝุ่นที่ก่อให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจจากการทำงาน

โรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อจากการทำงาน

โรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อจากการทำงาน

โรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อจากการทำงาน สำหรับแรงงานนอกระบบ มักเกิดในหลายอาชีพ เช่น เกษตรกร คนทำไร้อ้อย คนทอผ้า คนทำครกหิน

การใช้สารเคมีทางการเกษตร

การใช้สารเคมีทางการเกษตร

การใช้สารเคมีที่ผิดวิธีได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เช่น ทำให้เกิดการบาดเจ็บและเจ็บป่วยแก่เกษตรกร การแพ้สารเคมี เล็บเน่า การสะสมในร่างกายระยะยาวกลายเป็นโรคมะเร็ง และทำลายจุลลินทรีย์ที่มีประโยชน์ที่ดิน ทำให้เดินเสื่อมคุณภาพ