Tag Archives: ร่างกฎหมายประกันสังคม

ความเป็นมาการยกร่างกฎหมายประกันสังคม ฉบับ “คนทำงาน”

ความเป็นมาการยกร่างกฎหมายประกันสังคม ฉบับ “คนทำงาน”

นับตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา ประเทศไทยได้มีแนวคิดเรื่องการปฏิรูปประเทศที่ชัดเจน ทั้งนี้ข้อเสนอหนึ่งที่สำคัญซึ่งเป็นจุดร่วมของคณะกรรมการปฏิรูปทุกชุดที่ผ่านมา คือ การปฏิรูปแรงงาน