Tag Archives: ประกันสังคม

ข้อเสนอนโยบายเพื่อจัดทำอนุบัญญัติประกันสังคม

ข้อเสนอนโยบายเพื่อจัดทำอนุบัญญัติประกันสังคม

วิถีทาง วิถีทำ : การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ หลักการสำคัญในการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคม ที่ตอบโจทย์การลดเหลื่อมล้ำเพื่อสร้างสังคมสุขภาวะและเป็นธรรม

หลักสี่ประการเพื่อการปฏิรูปประกันสังคม

หลักสี่ประการเพื่อการปฏิรูปประกันสังคม

ประเทศไทยจะมีระบบการประกันสังคมมาไม่ต่ำกว่าสองทศวรรษครึ่ง ณ ปัจจุบันกองทุนประกันสังคมเป็นกองทุนที่มีขนาดใหญ่สุดในประเทศไทย ข้อมูลล่าสุดมีจำนวนเงินกองทุน 1,099,625 ล้านบาท

ผลการพิจารณาวาระ 3 ร่าง พ.ร.บ. ประกันสังคม (ฉบับที่..) พ.ศ. …. (ฉบับ สนช.)

ผลการพิจารณาวาระ 3 ร่าง พ.ร.บ. ประกันสังคม (ฉบับที่..) พ.ศ. …. (ฉบับ สนช.)

สรุปประเด็นร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่..) พ.ศ. …. (คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ) ที่ผ่านวาระที่ 2 และ วาระที่ 3 ดังนี้ ♦ มีการขยายความคุ้มครองกลุ่มเป้าหมายไปอีก 3 กลุ่ม

ทำไมจึงต้องปฏิรูปกองทุนประกันสังคม?

ทำไมจึงต้องปฏิรูปกองทุนประกันสังคม?

พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ที่บังคับใช้ปัจจุบันยัง ไม่ครอบคลุมคนทำงานที่มีรายได้ทุกคนในประเทศไทย ที่ควรจะมีหลักประกันสังคมที่เท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งจาก ระบบภาษีและการร่วมจ่ายเงินสมทบในอัตราที่เหมาะสมกับฐานรายได้เพื่อเป็นหลักประกันรายได้

ความเป็นมาการยกร่างกฎหมายประกันสังคม ฉบับ “คนทำงาน”

ความเป็นมาการยกร่างกฎหมายประกันสังคม ฉบับ “คนทำงาน”

นับตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา ประเทศไทยได้มีแนวคิดเรื่องการปฏิรูปประเทศที่ชัดเจน ทั้งนี้ข้อเสนอหนึ่งที่สำคัญซึ่งเป็นจุดร่วมของคณะกรรมการปฏิรูปทุกชุดที่ผ่านมา คือ การปฏิรูปแรงงาน

เข้าชื่อ ชี้ช่อง สู้ร่างฯ ประกันสังคม

เข้าชื่อ ชี้ช่อง สู้ร่างฯ ประกันสังคม

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 – คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายจัดประชุมรับฟังความเห็น “การผลักดันการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยภาคประชาชน : หลังรัฐสภาไม่รับหลักการของร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม ฉบับภาคประชาชน” ที่ห้องประชุมชั้น 3 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค