Tag Archives: ปฏิรูป

การปฏิรูปแรงานเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในสังคม

การปฏิรูปแรงานเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในสังคม

ประเทศไทยผู้มีงานทำทั้งสิ้น 39.1 ล้านคน ในจำนวนนี้เป็นผู้ทำงานที่ไม่ได้รับความคุ้มครองและไม่มีหลักประกันทางสังคมจากการทำงานหรือเรียกว่า “แรงงานนอกระบบ” เป็นจำนวนถึง 25.1 ล้านคน

เดินหน้า…ทวงคืน พ.ร.บ.กองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554

เดินหน้า…ทวงคืน พ.ร.บ.กองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554

พ.ร.บ.กองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2554 และกําหนดให้มีการเปิดรับสมัครสมาชิก กอช. และจ่ายเงินสะสมเมื่อพ้นกําหนด 360 วันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)

มติสมัชชาแรงงานแห่งชาติปฏิรูปประกันสังคมกับคุณภาพชีวิตแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๔

มติสมัชชาแรงงานแห่งชาติปฏิรูปประกันสังคมกับคุณภาพชีวิตแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๔

เป็นที่ทราบกันแล้วว่าระบบความคุ้มครองทางสังคมของประเทศไทย โดยเฉพาะประเด็นความคุ้มครองการเข้าถึงสิทธิและบริการ รวมถึงระบบการรองรับเพื่อให้คนทำงาน ได้รับบริการอย่างเป็นธรรมตามสิทธิพื้นฐานภายใต้ระบบประกันสังคม ที่ไม่เอื้อให้เกิดความคุ้มครองทางสังคมต่อคนทำงาน แม้ระบบประกันสังคมไทยจะดำเนินงานมากว่า ๒๐ ปี

มติสมัชชาแรงงานปฏิรูปประกันสังคมกับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ

มติสมัชชาแรงงานปฏิรูปประกันสังคมกับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ

ตั้งแต่ปี 2545 โครงการประกันสังคมได้ขยายความครอบคลุมไปถึงแรงงานในระบบในกิจการที่มีลูกจ้าง 1 คนขึ้นไป แต่ถึงแม้ว่าจะเป็นการบังคับโดยกฎหมาย แต่ในบรรดากิจการที่มีลูกจ้าง 1-5 คนนั้น มีเพียงส่วนน้อยที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

มติสมัชชาแรงงานข้ามชาติ แรงงานข้ามชาติกับการปฏิรูประบบประกันสังคมในแบบที่เหมาะสม

มติสมัชชาแรงงานข้ามชาติ แรงงานข้ามชาติกับการปฏิรูประบบประกันสังคมในแบบที่เหมาะสม

เป็นที่ทราบกันดีว่าระบบประกันสังคมในประเทศไทยได้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับกับแรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบที่เป็นประชาชนไทยเท่านั้น แต่เมื่อบริบทการจ้างงานมีความเปลี่ยนแปลง ระบบเศรษฐกิจไทยได้ถูกขับเคลื่อนผ่านแรงงานข้ามชาติทั้ง 3 สัญชาติร่วมด้วย