Tag Archives: การเมือง

เกษตรพันธสัญญาในชนบทเปลี่ยนโฉมหน้าการเมืองไทย

เกษตรพันธสัญญาในชนบทเปลี่ยนโฉมหน้าการเมืองไทย

จากการลงพื้นที่ภาคเหนือ อีสาน กลาง เพื่อทำการวิจัยภาคสนามเกี่ยวกับ “เกษตรพันธสัญญา” ซึ่งจะนำไปสู่การสร้าง ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของเกษตรกร พบว่า ชีวิตของเกษตรกรจำนวนมากได้เข้าไปข้องเกี่ยวกับการทำเกษตรกรรมแบบพันธสัญญา