Tag Archives: การส่งเสริมสุขภาพ

นวตกรรมชุมชนเพื่อลดภาวะเสี่ยงจากการประกอบอาชีพ

นวตกรรมชุมชนเพื่อลดภาวะเสี่ยงจากการประกอบอาชีพ

การได้มาขององค์ความรู้และนวตกรรมลดความเสี่่ยง เกิดจากการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและป้องกันตนเอง อย่างมีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักในปัญหาและความเสี่ยงของตนเอง (Self-Care) จึงเป็นแนวทางที่ให้ความสำคัญในการดำเนินงานแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานในระยะที่ 3 (มีนาคม 2553 – กันยายน 2555)

คู่มือการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ

คู่มือการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ

เอกสารคู่มือการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ สำหรับการดูแลสุขภาพแรงงานนอกระบบ  มีการนำเสนอเนื้อหา 4 ส่วน คือ