มติสมัชชาแรงงานปฏิรูปประกันสังคมกับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ

มติสมัชชาแรงงานปฏิรูปประกันสังคมกับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ

ตั้งแต่ปี 2545 โครงการประกันสังคมได้ขยายความครอบคลุมไปถึงแรงงานในระบบในกิจการที่มีลูกจ้าง 1 คนขึ้นไป แต่ถึงแม้ว่าจะเป็นการบังคับโดยกฎหมาย แต่ในบรรดากิจการที่มีลูกจ้าง 1-5 คนนั้น มีเพียงส่วนน้อยที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

มติสมัชชาแรงงานข้ามชาติ แรงงานข้ามชาติกับการปฏิรูประบบประกันสังคมในแบบที่เหมาะสม

มติสมัชชาแรงงานข้ามชาติ แรงงานข้ามชาติกับการปฏิรูประบบประกันสังคมในแบบที่เหมาะสม

เป็นที่ทราบกันดีว่าระบบประกันสังคมในประเทศไทยได้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับกับแรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบที่เป็นประชาชนไทยเท่านั้น แต่เมื่อบริบทการจ้างงานมีความเปลี่ยนแปลง ระบบเศรษฐกิจไทยได้ถูกขับเคลื่อนผ่านแรงงานข้ามชาติทั้ง 3 สัญชาติร่วมด้วย

มติสมัชชาแรงงาน  : การเข้าถึงสิทธิการรักษาและบริการด้านสุขภาพ

มติสมัชชาแรงงาน : การเข้าถึงสิทธิการรักษาและบริการด้านสุขภาพ

เป็นธรรม หลักประกันสุขภาพอยู่บนพื้นฐาน “เฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุข” คนไม่ป่วยช่วยคนป่วยวัยทำงานวัยแข็งแรงกว่าช่วยเด็กทารกคนชรา ระบบหลักประกันสุขภาพต้องตั้งอยู่บน “ความเป็นธรรม” ในการ “เฉลี่ยความเสี่ยงด้านสุขภาพ”

ปาฐกถานายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ: ปฏิรูปประกันสังคมกับคุณภาพชีวิตแรงงาน

ปาฐกถานายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ: ปฏิรูปประกันสังคมกับคุณภาพชีวิตแรงงาน

ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในการเปิดงานสมัชชาแรงงาน ที่หลายฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการจัดขึ้นในวันนี้ และได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนทัศนะ มุมมองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสร้างหลักประกันทางสังคมให้แก่พี่น้อง ประชาชน

ศูนย์ข่าวข้ามพรมแดน : ปฏิรูปประกันสังคมกับคุณภาพชีวิตแรงงาน

ศูนย์ข่าวข้ามพรมแดน : ปฏิรูปประกันสังคมกับคุณภาพชีวิตแรงงาน

 29th January 2011   Social Enterprise

จัดงานสมัชชาแรงงาน ปฏิรูปประกันสังคมกับคุณภาพชีวิตแรงงาน “ประกันสังคมถ้วนหน้า อิสระ และโปร่งใส”ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

อะไรคือความไม่เป็นธรรมต่อแรงงาน VS ข้อเสนอเชิงนโยบาย?

อะไรคือความไม่เป็นธรรมต่อแรงงาน VS ข้อเสนอเชิงนโยบาย?

 9th January 2011   Social Enterprise

แนวคิดการบริหารจัดการแรงงานปัจจุบัน พบว่า สถานการณ์การเลิกจ้าง และการออกจากงานเมื่อเกษียณอายุ รวมถึงการจ้างงานแบบยืดหยุ่น จะใช้แนวทางการแก้ปัญหาเหล่านี้โดยการจำแนกแรงงานที่มีสถานภาพลูกจ้างออกจากกำลังแรงงานทั้งหมด