Tag Archives: Social Enterprise

อู่ซ่อมรถแท็กซี่เอื้ออาทร

อู่ซ่อมรถแท็กซี่เอื้ออาทร

 2nd April 2013   Social Enterprise

เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ทางแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน ได้จัดประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ศูนย์ประสานงานเครือข่ายแท็กซี่อาสาพัฒนาแรงงานนอกระบบ กรุงเทพฯ ณ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กรุงเทพฯ

ศูนย์ข่าวข้ามพรมแดน : ปฏิรูปประกันสังคมกับคุณภาพชีวิตแรงงาน

ศูนย์ข่าวข้ามพรมแดน : ปฏิรูปประกันสังคมกับคุณภาพชีวิตแรงงาน

 29th January 2011   Social Enterprise

จัดงานสมัชชาแรงงาน ปฏิรูปประกันสังคมกับคุณภาพชีวิตแรงงาน “ประกันสังคมถ้วนหน้า อิสระ และโปร่งใส”ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

อะไรคือความไม่เป็นธรรมต่อแรงงาน VS ข้อเสนอเชิงนโยบาย?

อะไรคือความไม่เป็นธรรมต่อแรงงาน VS ข้อเสนอเชิงนโยบาย?

 9th January 2011   Social Enterprise

แนวคิดการบริหารจัดการแรงงานปัจจุบัน พบว่า สถานการณ์การเลิกจ้าง และการออกจากงานเมื่อเกษียณอายุ รวมถึงการจ้างงานแบบยืดหยุ่น จะใช้แนวทางการแก้ปัญหาเหล่านี้โดยการจำแนกแรงงานที่มีสถานภาพลูกจ้างออกจากกำลังแรงงานทั้งหมด