Tag Archives: องค์ความรู้และนวัตกรรมทางสังคม

ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินผลภายในโครงการจัดการความรู้ฯ ครั้งที่ 2

ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินผลภายในโครงการจัดการความรู้ฯ ครั้งที่ 2

วันที่ 5-6 สิงหาคม 2560 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินผลภายในโครงการจัดการความรู้เพื่อการขยายผลฯ ครั้งที่ 2 ร่วมกับเครือข่ายนักวิชาการ จาก ม.สงขลานครินทร์ฯ ม.แม่โจ้-แพร่ฯ ม.พะเยา ม.ขอนแก่น และ ม.เชียงใหม่ ผู้นำแรงงานนอกระบบ ภาคเหนือ ภาคอิสาน ผู้ประสานงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำฯ ภาคเหนือ ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร รวมทั้งนักวิชาการจาก ที่ปรึกษาสมาคมวิถีทางเลือกฯ สำนักเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบ สำนักงานประกันสังคม…

นำเสนอการถอดบทเรียนศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบ จ.เชียงราย

นำเสนอการถอดบทเรียนศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบ จ.เชียงราย

วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ทางอาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้นำเสนอผลการ “ถอดบทเรียน : ความเป็นองค์กรแรงงานนอกระบบ จ.เชียงราย” โครงการจัดการความรู้เพื่อการขยายผลฯประเด็น การจัดตั้งองค์กร ด้วย กรอบคิด “ทฤษฎีใหม่” เพื่อพัฒนา”แนวคิดแรงงานนอกระบบ” แก่ผู้นำแรงงานนอกระบบ ผู้นำท้องถิ่น สภาองค์กรชุมชน และหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จ.เชียงราย ค่ะ…

รูปแบบกลไก การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ วันที่ 22-23 พฤษภาคม พ.ศ.2560

รูปแบบกลไก การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ วันที่ 22-23 พฤษภาคม พ.ศ.2560

รูปแบบกลไก การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ นำเสนอโดย : คุณอรพิน   วิมลภูษิต ผู้จัดการโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำฯ เมื่อวันที่ 22-23 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ โรงแรม ฟูราม่า อ.เมือง จ.เชียงใหม่   

ประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณากรอบหลักสูตร กระบวนการ และการติดตามประเมินผล

ประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณากรอบหลักสูตร กระบวนการ และการติดตามประเมินผล

ประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณากรอบหลักสูตร กระบวนการ และการติดตามประเมินผล วันที่ 22-23 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ โรงแรม ฟูราม่า อ.เมือง จ.เชียงใหม่    การประชุมครั้งนี้ : ทางผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกัน วิเคราะห์สังเคราะห์กรอบหลักสูตร เนื้อหา ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ และสื่อ สำหรับเป็นเครื่องมือในการนำไปปรับใช้ในระดับจังหวัด  ตลอดจนพิจารณาออกแบบแผนงานกระบวนการพัฒนาผู้นำให้มีศักยภาพด้านภาวะการนำ และการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งพิจารณาแนวทางการติดตามประเมินผล กระบวนการพัฒนาผู้นำฯ คะ…

หลักสูตรการจัดบริการฯ สถานบริการสาธารณสุข

หลักสูตรการจัดบริการฯ สถานบริการสาธารณสุข

การพัฒนาหลักสูตรการจัดบริการอาชีวอนามัยสำหรับหน่วยงานที่มีหน้าที่และบทบาททางด้านการจัดบริการทางด้านสุขภาพอนามัยให้แก่กลุ่มวัยทำงานในพื้น มีกระบวนการดำเนินงาน คือ