Tag Archives: การพัฒนาศักยภาพ

การพัฒนาผู้นำและอาสาสมัครแรงงาน

การพัฒนาผู้นำและอาสาสมัครแรงงาน

การพัฒนาผู้นำและอาสาสมัครแรงงานเพื่อเป็นกลไกในศูนย์ประสานแรงงานนอกระบบจังหวัดและหน่วยบริการชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน อาสาสมัครแรงงาน ( อสร.) เป็นหนึ่งในกลไกการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ (พ.ศ.2555-2559 ) สู่จังหวัด

เดินหน้า…ทวงคืน พ.ร.บ.กองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554

เดินหน้า…ทวงคืน พ.ร.บ.กองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554

พ.ร.บ.กองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2554 และกําหนดให้มีการเปิดรับสมัครสมาชิก กอช. และจ่ายเงินสะสมเมื่อพ้นกําหนด 360 วันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)

ผลักดันกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

ผลักดันกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

เครือข่ายการออมแห่งชาติภาคประชาชน แรงงานนอกระบบและภาคี ระดมสมองเวทีเสวนา “กองทุนการออมแห่งชาติ ถ้าไม่บังคับใช้ ใครเสียประโยชน์”

แรงงานนอกระบบติง ‘รมต.แรงงาน’ อ้างเห็นชอบรวมกองทุนออมกับประกันสังคม

แรงงานนอกระบบติง ‘รมต.แรงงาน’ อ้างเห็นชอบรวมกองทุนออมกับประกันสังคม

ตัวแทนแรงงานนอกระบบ ยื่นหนังสือท้วงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกรณีอ้างมติประชุม คนช. “เห็นชอบให้กระทรวงแรงงาน และกระทรวงการคลังร่วมกันบูรณาการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เข้ากับกองทุนประกันสังคม มาตรา 40 เพื่อทำให้ระบบการออมชราภาพเป็นเอกภาพ”