Tag Archives: การขับเคลื่อนนโยบาย

ประชุมวางแผนการพัฒนาศักยภาพผู้นำแรงงานนอกระบบ จ.น่าน

ประชุมวางแผนการพัฒนาศักยภาพผู้นำแรงงานนอกระบบ จ.น่าน

วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ผู้นำแรงงานนอกระบบ จ.น่าน และคณะทำงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำฯ ภาคเหนือตอนล่าง ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนกระบวนการทำงานและร่วมวางแผนการดำเนินงาน พัฒนาศักยภาพผู้นำแรงงานนอกระบบ จ.น่าน ร่วมกับหน่วยงานสังกัดสำนักงานแรงงาน จ.น่าน ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงาน จ.น่าน จากนั้นทางคณะทำงานโครงการฯ ได้ลงพื้นที่ เยี่ยมชุมชนชีววิถึ ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน #ต้นทุนการทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ ค่ะ ร่วมจัดโดย สำนักงานแรงงาน จังหวัดน่าน…

ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบ ภาคใต้

ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบ ภาคใต้

วันที่ 13-14 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ผู้นำแรงงานนอกระบบ ภาคใต้ และคณะทำงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำแรงงานนอกระบบฯ ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาเรื่องแผนปฏิบัติการและกลไกขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบ ภาคใต้ ร่วมกับหน่วยงานสังกัดสำนักงานแรงงาน จ.ตรัง จ.สงขลา และ จ.สุราษฏร์ธานี รวมทั้งนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ค่ะ   จัดร่วมกับ สำนักงานแรงงานจังหวัด   สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  …

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ จ.น่าน

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ จ.น่าน

วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2560 ผู้นำแรงงานนอกระบบ จ.น่าน และผู้ประสานงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำฯ ภาคเหนือและภาคกลาง ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ จ.น่าน เพื่อขับเคลื่องงานเชิงบูรณาการทำงาน ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัด ชั้น 1 ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน คะ จัดร่วมกับ สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (ขอขอบคุณ ข้อมูลและรูปภาพ…

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ จ.เชียงใหม่

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ จ.เชียงใหม่

วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2560          ผู้นำแรงงานนอกระบบ จ.เชียงใหม่ และผู้ประสานงานจากโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำฯ ภาคเหนือ ได้มีโอกาสเข้าร่วม ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ จ.เชียงใหม่ เพื่อหารือจัดตั้งคณะทำงานหลัก (Core Team) และวางแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แรงงานนอกระบบ จ.เชียงใหม่ คะ        …