Main Slide
Main Slide
Main Slide
Main Slide
Main Slide
Main Slide
รูปแบบกลไก การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ วันที่ 22-23 พฤษภาคม พ.ศ.2560

รูปแบบกลไก การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ วันที่ 22-23 พฤษภาคม พ.ศ.2560

รูปแบบกลไก การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ นำเสนอโดย : คุณอรพิน   วิมลภูษิต ผู้จัดการโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำฯ เมื่อวันที่ 22-23 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ โรงแรม ฟูราม่า อ.เมือง จ.เชียงใหม่   

ประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณากรอบหลักสูตร กระบวนการ และการติดตามประเมินผล

ประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณากรอบหลักสูตร กระบวนการ และการติดตามประเมินผล

ประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณากรอบหลักสูตร กระบวนการ และการติดตามประเมินผล วันที่ 22-23 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ โรงแรม ฟูราม่า อ.เมือง จ.เชียงใหม่    การประชุมครั้งนี้ : ทางผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกัน วิเคราะห์สังเคราะห์กรอบหลักสูตร เนื้อหา ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ และสื่อ สำหรับเป็นเครื่องมือในการนำไปปรับใช้ในระดับจังหวัด  ตลอดจนพิจารณาออกแบบแผนงานกระบวนการพัฒนาผู้นำให้มีศักยภาพด้านภาวะการนำ และการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งพิจารณาแนวทางการติดตามประเมินผล กระบวนการพัฒนาผู้นำฯ คะ…

การพัฒนาผู้นำและอาสาสมัครแรงงาน

การพัฒนาผู้นำและอาสาสมัครแรงงาน

การพัฒนาผู้นำและอาสาสมัครแรงงานเพื่อเป็นกลไกในศูนย์ประสานแรงงานนอกระบบจังหวัดและหน่วยบริการชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน อาสาสมัครแรงงาน ( อสร.) เป็นหนึ่งในกลไกการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ (พ.ศ.2555-2559 ) สู่จังหวัด

ภาพนิทรรศการสัมมนาการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ 4-5 เมษายน 2560

ภาพนิทรรศการสัมมนาการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ 4-5 เมษายน 2560

ภาพนิทรรศการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2560 – 2564 สู่การปฏิบัติ ดังนี้