Main Slide
Main Slide
Main Slide
Main Slide
Main Slide
Main Slide
แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบฯ พ.ศ. 2555 – 2559

แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบฯ พ.ศ. 2555 – 2559

แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2555 – 2559 ความเป็นมา กระทรวงแรงงานได้นำผลการศึกษายุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ โดย คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาพิจารณาจัดทำเป็น“ร่าง ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2554”และได้มีการจัดทำประชาพิจารณ์เมื่อเดือน กันยายน 2553

ข้อเสนอนโยบายเพื่อสนับสนุนการนำแผนยุทธศาสตร์ฯ สู่การปฏิบัติ

ข้อเสนอนโยบายเพื่อสนับสนุนการนำแผนยุทธศาสตร์ฯ สู่การปฏิบัติ

  ⇒ 20 มิถุนายน 2559 ผู้นำแรงงานนอกระบบได้ยื่นข้อเสนอนโยบายเพื่อสนับสนุนการนำแผนยุทธศาสตร์ฯ สู่การปฏิบัติ ต่อ มล. ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน

หลักสูตรการจัดบริการฯ สถานบริการสาธารณสุข

หลักสูตรการจัดบริการฯ สถานบริการสาธารณสุข

การพัฒนาหลักสูตรการจัดบริการอาชีวอนามัยสำหรับหน่วยงานที่มีหน้าที่และบทบาททางด้านการจัดบริการทางด้านสุขภาพอนามัยให้แก่กลุ่มวัยทำงานในพื้น มีกระบวนการดำเนินงาน คือ

หลักสูตรการจัดบริการฯ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

หลักสูตรการจัดบริการฯ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

สถานีอนามัย/ศูนย์สุขภาพชุมชน เป็นหน่วยงานสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ ที่มีบทบาทในการจัดบริการด้านสาธารณสุขในระดับตำบลที่ครอบคลุมทั้งด้าน การรักษาพยาบาล การควบคุมป้องกันการส่งเสริมและการฟื้นฟูสุขภาพ

กลไกการจัดบริการอาชีวอนามัยแรงงานนอกระบบ

กลไกการจัดบริการอาชีวอนามัยแรงงานนอกระบบ

โครงการสนับสนุนการพัฒนาระบบและกลไกการดำเนินงานเพื่อการจัดบริการอาชีวอนามัย สำหรับแรงงานนอกระบบในระดับจังหวัดภายใต้การดำเนินงานของสมาคมวิถีทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เครื่องมือประเมินความเสี่ยงกลุ่มอิฐบล็อก

เครื่องมือประเมินความเสี่ยงกลุ่มอิฐบล็อก

เครื่องมือประเมินความเสี่ยงจากการทำงาน สำหรับ อสอช. กลุ่มอิฐบล็อก จัดทำโดยศูนย์วิชาการแรงงานนอกระบบภาคเหนือ ภายใต้การสนับสนุนของแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)                             สามารถ Download ข้อมูลได้ที่ ประเมินความเสี่ยง…