ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินผลภายในโครงการจัดการความรู้ฯ ครั้งที่ 2

ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินผลภายในโครงการจัดการความรู้ฯ ครั้งที่ 2

วันที่ 5-6 สิงหาคม 2560 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินผลภายในโครงการจัดการความรู้เพื่อการขยายผลฯ ครั้งที่ 2 ร่วมกับเครือข่ายนักวิชาการ จาก ม.สงขลานครินทร์ฯ ม.แม่โจ้-แพร่ฯ ม.พะเยา ม.ขอนแก่น และ ม.เชียงใหม่ ผู้นำแรงงานนอกระบบ ภาคเหนือ ภาคอิสาน ผู้ประสานงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำฯ ภาคเหนือ ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร รวมทั้งนักวิชาการจาก ที่ปรึกษาสมาคมวิถีทางเลือกฯ สำนักเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบ สำนักงานประกันสังคม…

ประชุมวางแผนข้อมูลและจัดตั้งหน่วยบริการชุน ตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ประชุมวางแผนข้อมูลและจัดตั้งหน่วยบริการชุน ตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

 11th August 2017   Uncategorized

วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2560 คณะทำงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำฯ ภาคเหนือตอนบน ได้ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานประกันสังคม จ.เชียงราย เพื่อแลกเปลี่ยนและหารือแนวทางการพัฒนาข้อมูลพื้นที่ รวมทั้งเตรียมจัดตั้งหน่วยบริการชุมชน ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้นำแรงงานนอกระบบ จ.เชียงราย ผู้นำท้องถิ่น สภาองค์กรชุมชน ค่ะ สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (ขอขอบคุณ ข้อมุลและรูปภาพ จากคุณวิไล…

ประชุมวางแผนการพัฒนาศักยภาพผู้นำแรงงานนอกระบบ จ.น่าน

ประชุมวางแผนการพัฒนาศักยภาพผู้นำแรงงานนอกระบบ จ.น่าน

วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ผู้นำแรงงานนอกระบบ จ.น่าน และคณะทำงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำฯ ภาคเหนือตอนล่าง ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนกระบวนการทำงานและร่วมวางแผนการดำเนินงาน พัฒนาศักยภาพผู้นำแรงงานนอกระบบ จ.น่าน ร่วมกับหน่วยงานสังกัดสำนักงานแรงงาน จ.น่าน ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงาน จ.น่าน จากนั้นทางคณะทำงานโครงการฯ ได้ลงพื้นที่ เยี่ยมชุมชนชีววิถึ ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน #ต้นทุนการทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ ค่ะ ร่วมจัดโดย สำนักงานแรงงาน จังหวัดน่าน…

นำเสนอการถอดบทเรียนศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบ จ.เชียงราย

นำเสนอการถอดบทเรียนศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบ จ.เชียงราย

วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ทางอาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้นำเสนอผลการ “ถอดบทเรียน : ความเป็นองค์กรแรงงานนอกระบบ จ.เชียงราย” โครงการจัดการความรู้เพื่อการขยายผลฯประเด็น การจัดตั้งองค์กร ด้วย กรอบคิด “ทฤษฎีใหม่” เพื่อพัฒนา”แนวคิดแรงงานนอกระบบ” แก่ผู้นำแรงงานนอกระบบ ผู้นำท้องถิ่น สภาองค์กรชุมชน และหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จ.เชียงราย ค่ะ…

ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบ ภาคใต้

ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบ ภาคใต้

วันที่ 13-14 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ผู้นำแรงงานนอกระบบ ภาคใต้ และคณะทำงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำแรงงานนอกระบบฯ ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาเรื่องแผนปฏิบัติการและกลไกขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบ ภาคใต้ ร่วมกับหน่วยงานสังกัดสำนักงานแรงงาน จ.ตรัง จ.สงขลา และ จ.สุราษฏร์ธานี รวมทั้งนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ค่ะ   จัดร่วมกับ สำนักงานแรงงานจังหวัด   สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  …

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ จ.น่าน

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ จ.น่าน

วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2560 ผู้นำแรงงานนอกระบบ จ.น่าน และผู้ประสานงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำฯ ภาคเหนือและภาคกลาง ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ จ.น่าน เพื่อขับเคลื่องงานเชิงบูรณาการทำงาน ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัด ชั้น 1 ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน คะ จัดร่วมกับ สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (ขอขอบคุณ ข้อมูลและรูปภาพ…